การเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น โดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย

ผู้แต่ง

  • ameena chaysuwan -

คำสำคัญ:

การเรียนรู้, ทักษะการสื่อสารภาษาจีน, สื่อมัลติมีเดีย

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น โดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย การประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย และประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีจับสลาก ซึ่งจับสลากได้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 25 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) สื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย และ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที    ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.49 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.69 และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.36 โดยคิดเป็นร้อยละ 85.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

ดนัย ม่วงแก้ว.(2552). Flash Cartoon Animation.นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.

ดวงกมล นามสองชั้น. (2565). สื่อมัลติมีเดียกับการสอนภาษาจีน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 16(1), 3-4.

ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ สุจิตรา ประวงษ์ และณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา . (2565). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น. Journal of Information and Learning, 33 (33), 1-11.

ปราณี หลำเบ็ญสะ . (2561). การวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992).

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

อนุวัติ คูณแก้ว. (2560). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อมีนา ฉายสุวรรณ . (2562). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงโมเดล 3 มิติ ด้วยภาษา VRML ผ่านอินเทอร์เน็ต. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 9(3), 129-139.

อัญทิกาน์ คำมะณี และ อรนุช ลิมตศิริ . (2566). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีน โดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เรื่อง 苹果一斤多少钱? (How much is half a kilo of apples?) และ 我换人民币。 (I want to exchange for RMB.). Journal of Modern Learning Development, 8(1), 309-324.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-31