เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีการบูรณาการเข้ากับด้านการเรียนการสอน  หรือบริการวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับบทความในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์  อาหาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินคุณภาพของบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานตอเรื่องตั้งแตวารสารปที่ 2 ฉบับที่ 3 เปนตนไป

Online ISSN 2730-390X 
Print ISSN 2730-3926

วารสารตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม
  • ฉบับที่ 2  เมษายน - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3  กรกฎาคม - กันยายน
  • ฉบับที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม