เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีการบูรณาการเข้ากับด้านการเรียนการสอน  หรือบริการวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับบทความในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์  อาหาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Online ISSN 2730-390X  และ Print ISSN 2730-3926