กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
          ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บรรณาธิการอำนวยการ
          ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรณาธิการ
          ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          อ.ดร.จินต์จุฑา     ขำทอง

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส         ถกลภักดี

ผศ.ดร.วีระวัฒน์            อุ่นเสน่หา
ผศ.อิงอร                     วงษ์ศรีรักษา

ผศ.อัจจิมา                   มั่นทน        
อ.ดร.มัทนภรณ์            ใหม่คามิ                   
อ.ดร.บุษยา                  จูงาม                      
อ.ดร.สินีนาถ                สุขทนารักษ์     
อ.ลัดดาวัลย์                 กงพลี            
ผศ.ปัทมาภรณ์                เจริญนนท์                
น.ส.พัสตราภรณ์           แสงปัญญา
น.ส.เยาวนาถ                งามนนท์

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ภูมิ                 คำเอม             คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.ปรัชญนันท์     นิลสุข             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์   แก้วสมพงษ์       คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชูสิทธิ์        ประดับเพ็ชร์       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา