กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา
รศ.ดร.สมบัติ             คชสิทธิ์                    อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส        ถกลภักดี                  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.นิสา               พักตร์วิไล                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.พรรณวิภา        แพงศรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.ดร.จินต์จุฑา            ขำทอง

คณะทำงาน

ผศ.ดร.วีระวัฒน์        อุ่นเสน่หา

ผศ.ดร.มัทนภรณ์       ใหม่คามิ

ผศ.ดร.นพมาศ          ประทุมสูตร   

ผศ.ดร.สินีนาถ          สุขทนารักษ์                     

ผศ.อิงอร                  วงษ์ศรีรักษา

ผศ.อัจจิมา                มั่นทน        
ผศ.ปัทมาภรณ์           เจริญนนท์      

อ.ดร.ปรินทร              เต็มญารศิลป์          

อ.ดร.บุษยา               จูงาม                      
อ.ลัดดาวัลย์              กงพลี            
น.ส.พัสตราภรณ์         แสงปัญญา
น.ส.เยาวนาถ             งามนนท์

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ภูมิ                  คำเอม                     คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.ปรัชญนันท์        นิลสุข                      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.อนามัย     ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก            คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์         แก้วสมพงษ์              คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชูสิทธิ์             ประดับเพ็ชร์             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา