กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา
          รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์         รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส              ถกลภักดี    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรณาธิการอำนวยการ
         
ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรณาธิการ
          ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          อ.ดร.จินต์จุฑา     ขำทอง

คณะทำงาน

ผศ.ดร.วีระวัฒน์            อุ่นเสน่หา
ผศ.อิงอร              วงษ์ศรีรักษา

ผศ.อัจจิมา                   มั่นทน        
ผศ.ดร.มัทนภรณ์            ใหม่คามิ

ผศ.ดร.นพมาศ             ประทุมสูตร                   
อ.ดร.บุษยา                  จูงาม                      
อ.ดร.สินีนาถ                สุขทนารักษ์     
อ.ลัดดาวัลย์                 กงพลี            
ผศ.ปัทมาภรณ์                เจริญนนท์                
น.ส.พัสตราภรณ์              แสงปัญญา
น.ส.เยาวนาถ                งามนนท์

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ภูมิ         คำเอม      คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.ปรัชญนันท์     นิลสุข        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.สุทธิพันธุ์   แก้วสมพงษ์     คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชูสิทธิ์        ประดับเพ็ชร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา