ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการขายรองเท้ากีฬาในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Sirorath Channgam -

คำสำคัญ:

ทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของโฮลต์ , ทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของบราวน์, ทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโน้มแบบแดม, บอกซ์-เจนกินส์, ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมของปริมาณการขายรองเท้ากีฬาในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนตุลาคม 2564 แบบรายเดือน จำนวน 72 ค่า และได้แบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุด ชุดแรก จำนวน 60 ค่า คือ ข้อมูลเดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2563 และชุดสอง จำนวน 12 ค่า คือ ข้อมูลเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 ข้อมูลชุดแรกใช้สำหรับสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์ 4 วิธีคือ วิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของโฮลต์  วิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของบราวน์ วิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีแนวโน้มแบบแดม และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ข้อมูลชุดสองใช้สำหรับการตรวจสอบความแม่นของตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) ที่มีค่าตํ่าที่สุด ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของบราวน์ มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด (MAPE = 52.92) ซึ่งมีตัวแบบการพยากรณ์เป็น

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2562). บทวิเคราะห์ธุรกิจ ธุรกิจเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา. สืบค้น จาก https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201911

จารุเดช โตจําศิลป์ และสิทธิพร พิมพ์สกุล. (2561). ตัวแบบการพยากรณ์เพื่อการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าด้วยเทคนิคการปรับเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล. วิศวสารลาดกระบัง. 35(2): 22-32.

ทวีศักดิ์ อรชร. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา ของพนักงานบริษัท แมคคีย์ฟู้ดเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรี. สืบค้นจาก https://mmm.ru.ac.th/MMM /IS/twin-9/6214154070.pdf

ทิพรดา วาลมุลตรี. (2563). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จ่านวนนักท่องเที่ยวในปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 8(1): 119-132.

ปฏิภาณ มั่นกสิกรณ์ และพุดตาน พันธุเณร (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาประเภทรองเท้าวิ่ง. โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564. 192-205.

มุกดา แม้นมินทร์. (2549). อนุกรมเวลาและการพยากรณ์, โฟร์พริ้นติ้ง, กรุงเทพ.

วรางคณา กีรติวิบูลย์. (2556). ตัวแบบพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36(4): 423-438.

วรางคณา เรียนสุทธิ์. (2556). ตัวแบบพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในเขตกรุงเทพ มหานคร และปริมณฑล. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(3): 1-10.

วศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ. (2559, 24 เมษายน). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. สืบค้นจากhttp://ethesisarchive. library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702030031_3553_2011.pdf

สักกรินทร์ นิยมศิลป์. (2563, 1 เมษายน). คนไทย 16 ล้านคนเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ. สืบค้นจาก

https://www.thaihealthreport.com/th/articles_detail.php?id=74

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม. (2564). ปริมาณการจำหน่ายรองเท้ากีฬาในประเทศไทย. สืบค้นจากhttps://indexes.oie.go.th/industrialStatistics1.aspx

อิสริยพร หลวงหาญ. (2562). ตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีที่เหมาะสมด้วยวิธีปรับเรียบแบบเอกโพเนนเชียล. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย. 583-587.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31