การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการสารสนเทศการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “VALAYA Land” ด้วย AppSheet

ผู้แต่ง

  • Asst.Prof.Atchima Manthon -

คำสำคัญ:

การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การจัดการสารสนเทศ, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการสารสนเทศการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “VALAYA Land” ด้วย AppSheet  2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน  3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบศึกษาความต้องการ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2) เจ้าหน้าที่  และ 3) ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ วิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพยูสเคส  และพัฒนาระบบด้วย AppSheet ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์ จำนวน 5 คน และประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ จำนวน 30 คน ด้วยแบบประเมิน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้ง 2 กลุ่มนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันสามารถเก็บข้อมูลสารสนเทศของผู้เข้าเยี่ยมชม ผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้ และจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และ 3) ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68

Downloads

Download data is not yet available.

References

กีรติ บุญเจือ. (2559). ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังพระบรมราโชวาท. ใน รวิช ตาแก้ว/ (บก.), ประเทศไทยกับธรรมาภิบาลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. (หน้า 229-46). (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา. (2563). การประยุกต์ใช้โปรแกรม Apsheet พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสอนพลศึกษา เรื่องสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 14(1), 83-94.

บุษราภรณ์ พวงปัญญา และภักดี โพธิ์สิงห์. (2560). ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น. วารสารธรรมทรรศน์. 17(1), 193-203.

ธวัชชัย ดวงตาผา และศานตมนัส รัตนะ. (2563). การสร้าง App ด้วย AppSheet. สืบค้นจาก http://sites.google.com/mecIanicalservice/engineeringtecInical

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2564). เรียนรู้จากภายใน...สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ปทุมธานี: สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-30