ผลการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกับนักศึกษา กลุ่มวิจัยที่ใช้สารเคมี

ผู้แต่ง

  • ปรินทร เต็มญารศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การประเมินผลความรู้ การทดสอบที, การทดสอบที

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกับนักศึกษา กลุ่มวิจัยที่ใช้สารเคมี โดยเครื่องมือที่ใช้อบรม ได้แก่ การบรรยาย เอกสาร พาวเวอร์พอยท์ มัลติมีเดีย และ แบบทดสอบประมวลผลความรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังอบรม โดยจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ กลุ่มวิจัยที่ใช้สารเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่าหลังการอบรม นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

References

นภารัตน์ ขนันชัย และ ชิษณุพงศ์ ประทุม. (2559). ผลของการให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจของนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. Journal of Community Development Research (Humanities and Sciences); 9(1), 163-172.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2558). มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม 1: ข้อกำหนด และ เล่มที่ 2: ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และ เทคนิคในทางปฏิบัติ (มอก.2677-2558)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2555)

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ. เข้าถึงได้จาก http://esprel.labsafety. nrct.go.th/files/ESPReL-Book1.pdf

Occupational Safety and Health Administration U.S. Department of Labor.(2011). Laboratory Safety Guidance. (OSHA 3404-11R)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-30