ระบบรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ผู้แต่ง

  • Natradee Anupong -
  • Chavalit Koweerawong

คำสำคัญ:

รายงานผลฟุตบอลแบบเรียลไทม์, แอปพลิเคชันไลน์, แชทบอท, เอพีไอ, ตั้งเวลา

บทคัดย่อ

ระบบรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้โดยอัตโนมัติด้วยแชทบอทเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้น ถ้าผู้ใช้กดติดตามระบบไว้ จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีแบบเรียลไทม์ สามารถดูข้อมูลผลการแข่งขันอดีต ปัจจุบัน และโปรแกรมการแข่งขันในอนาคตได้ พร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลตารางคะแนน ข้อมูลนักเตะ และข้อมูลที่เกี่ยวกับทีม เป็นต้น ระบบนี้ถูกสร้างเพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้งานที่ต้องการติดตามผลฟุตบอลทางสมาร์ตโฟน และไม่สะดวกกับการรับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ปกติได้ ระบบถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์เป็นหลัก มีการนำเอาเทคโนโลยีแอปพลิเคชันไลน์ ทำงานร่วมกับ Google Firebase ซึ่งเป็นทรัพยากรของกูเกิลและใช้ในการทำเซิร์ฟเวอร์ของระบบ โดยนำเทคนิค Application Programming Interface (API) มาเป็นตัวกลางที่คอยรับคำสั่งและประมวลผลข้อมูลส่งกลับคืนไปยังผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ระบบมีการตั้งเวลาคอยส่งคำสั่ง เพื่อร้องขอข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น โดยเลือกใช้รูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว (RAD) ผ่านกระบวนการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างตัวต้นแบบ พัฒนาระบบและรับฟังเสียงสะท้อน ทดสอบระบบและติดตั้งระบบ จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า การประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการใช้งานและประโยชน์ของระบบอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.39) และการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37)

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกศินี บุญช่วย และคณะ. (2564). ระบบการขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยใช้แชทบอท. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (น. 752-762). วิทยาลัยนครราชสีมา.

โค๊ดบี. (2559). API คืออะไร ทำความรู้จักกับเอพีไอ. สืบค้นจาก https://www.codebee.co.th

/labs/api-คืออะไร-ทำความรู้จักกั/.

จิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ. (2561). สร้าง LINE Bot ด้วย Messaging API และ Cloud Functions for Firebase. สืบค้นจาก https://medium.com/linedevth/สร้าง-line-bot-ด้วย-messaging-api-และ-cloud-functions-for-firebase-20d284edea1b.

จิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ. (2560). รู้จัก Firebase Hosting ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero. สืบค้นจาก https://medium.com/firebasethailand/รู้จัก-firebase-invites-ตั้งแต่-zero-จนเป็น-hero-d6dbd1e56216.

เจนนิสา ยศอินทร์ และวีรอร อุดมพันธ์. (2565). การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 7(1), 74-84.

ณัฐสิทธ์ เกตุแก่น. (2554). การจัดการการแข่งขันฟุตบอล เอไอเอส ลีก ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนลีก ปี 2011. (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา). บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณิชกมล โพธิ์เงิน และวัชระ เพียรสุภาพ. (2564). การสํารวจเทคโนโลยีแชทบอทสำหรับการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนงานก่อสร้าง. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 2 (น. CEM-14-1 - CEM-14-8). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ไทยแวร์. (2563). Chatbot คืออะไร? Chatbot มีกี่ประเภท และมีประโยชน์อย่างไร?. สืบคนจาก https://today.line.me/th/v2/article/qLKXn9.

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป. (2564). ขั้นตอนการนัดหมายและโอนสิทธิ์ สำหรับผู้จองวัคซีน Moderna ของ THG [Slide]. http://thg-health.com/images/Howtomakeappointmentandtransfer. pdf.

บอร์นทูเดฟ. (2563). รวม API สำหรับ Javascript ที่น่าสนใจในปี 2020. สืบคนจาก https://www.borntodev.com/2020/01/06/รวม-api-สำหรับ-javascript-ที่น่าสนใจ/.

แบรนด์อินไซต์. (2564). LINE ประเทศไทย ครบรอบ 10 ปี ประกาศยอดผู้ใช้งานครบ 50 ล้านคน. สืบค้นจาก https://brandinside.asia/line-thailand-10-yrs/.

พัฒนา อินทนิ และจันทร์ อัญญะโพธิ์. (2018). การพัฒนาระบบการวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งผ่านพลังงานไร้สายแบบเคลื่อนที่. วารสารวิชาการปทุมวัน, 8(22). 63-72.

พิชชาพร คำทำ และประศาสตร์ บุญสนอง. (2564). แชทบอทสำหรับการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (น. 39-44). มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Chien, C. (2020). What is Rapid Application Development (RAD)?. Retrived from https://codebots.com/app-development/what-is-rapid-application-development-rad.

Das, S. (2022). Top 10 Most Popular Sports In The World July 2022. Retrived from https://sportsbrowser.net/most-popular-sports/.

Dewi, K. H. S., & Aryawan, I. K. B. (2019). Line Bot Implementation for Automation Balinese Language Dictionary. In 2019 1st International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS) (pp. 227-232).

Firebase. (n.d.). Cloud Firestore. Retrived from https://firebase.google.com/docs/firestore

Jati, D. P., & Ma’arif, M. R. (2018). THE DEVELOPMENT OF CHATBOT APPLICATION ON LINE MESSAGING PLATFORM FOR CUSTOMER SERVICE IN JOGJA SEWA KAMERA. Compiler. 7(2). 91-98.

Kemp, S. (2022). DIGITAL 2022: THAILAND. Retrived from https://datareportal.com/

reports/digital-2022-thailand.

McLeod, S. A. (2019). Likert scale. Retrived from https://www.simplypsychology.org/

likert-scale.html.

Ranoliya, B. R., Raghuwanshi, & Singh, S. (2017). Chatbot for university related FAQs. In International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI) (pp. 1525-1530).

Shelton, W. A., Healy, W. R., Jones, J. F. E., & Issac, S. (1998). U.S. Patent No. 5,848,378. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-30