การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • Nuttapong Wattanasiripong Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

คำสำคัญ:

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์, อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ, มัธยมศึกษาปีที่ 1, โรงเรียนวัดธรรมนาวา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนวัดธรรมนาวา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random samplings) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 79.67/85.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

References

จันทิมา แตงทอง. (2559). กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ. (2551). ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ. (2552). การพัฒนาแบบฝึกการแก้โจทย์อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน. กรุงเทพมหานคร : วงกลมโปรดักชัน.

ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ประภาพรรณ เส็งวงศ์. (2550). การพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: ดี เคบุ๊คส์.

วรสุดา บุญยไวโรจน์. (2540). การพัฒนาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2546). การวิจัยในชั้นเรียน. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์.

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30