ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของเอนไซม์ไคติเนสจากต้นอ่อนพืช

ผู้แต่ง

  • มานะ ขาวเมฆ -

คำสำคัญ:

ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา, เอนไซม์ไคติเนส, ต้นอ่อนพืช

บทคัดย่อ

เอนไซม์ไคติเนสเป็นเอนไซม์ย่อยพันธะเบตา 1,4 ไกโคซิดิกของไคติน เอนไซม์ไคติเนสพบ
ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดแต่เอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากพืชมีความสามารถในการย่อยไคตินได้ดี เช่น เอนไซม์ไคติเนสจากต้นอ่อนก้ามปู กระถินบ้าน ข้าว กข. 6 และข้าวฟ่าง เคยู 630 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของเอนไซม์ไคติเนสจากต้นอ่อนก้ามปู กระถินบ้าน ข้าว กข. 6 และข้าวฟ่าง เคยู 630 อายุ 2 สัปดาห์ ที่สกัดด้วยอะซิเตตบัฟเฟอร์เข้มข้น 0.1 โมลาร์ พบว่า มีค่ากิจกรรมจำเพาะเท่ากับ 10.8981, 9.7842, 8.3487 และ 7.4132 ยูนิต/มิลลิกรัม ตามลำดับ โดยเอนไซม์ไคติเนสจากก้ามปูมีค่ากิจกรรมจำเพาะสูงที่สุด รองมาเป็นกระถินบ้าน ข้าว กข. 6 และข้างฟ่าง เคยู 630 ตามลำดับ เอนไซม์
ไคติเนสจากก้ามปูมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุดทั้ง 6 สายพันธุ์คือ Fusarium moniliforme, Geotrichum candidum, Mucor rouxii, Penicillium marneffei, Sporotrichum pulverulentum และ Trichoderma reesei ร้อยละ 100 ที่ความเข้มข้น 0.25 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร เอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้าน ข้าว กข. 6 และข้าวฟ่าง เคยู 630 มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราได้ดีทั้ง 6 สายพันธุ์ ร้อยละ 100 ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.0 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

มานะ ขาวเมฆ. (2563). ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากต้นอ่อนก้ามปู กระถินบ้าน ข้าว กข. 6 และข้าวฟ่าง เคยู 630 ที่ผลิตด้วยเอนไซม์ไคติเนส. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 15 (2), 119-130.

Bade, M. L. & Hickey, K. (1988). Classification of Enzymes Hydrolyzing Chitins. In: Gudmund S-B, Anthonson T and Sandford P. International Conference on Chitin and Chitosan (4th: 1988: Trundheim) London: Elseveir Appl Sci, 835 p.

Bassler, B. L., Yu, C., Lee, Y. C. & Roseman, S. (1991). Chitin Utilization by Marine Bacteria: Degradation and Catabolism of Chitin Oligosaccharides by Vibrio Furnissii. Journal of Biological Chemistry, 266(36), 24276-24286.

Broglie, k., Chet, I., Holliday, M., Cressman, R., Biddle, P., Knowlton, S., Mauvais, C. J. & Broglie, R. (1991). Transgenic Plants with Enhanced Resistance to the Fungal Pathogen Rhizoctonia solani. Science, 254(5035), 1194-1197.

Chernin, L. S., Fuente, L. D., Sobolev, L. V., Haran, S., Vorgias, C. E., Oppenheim, A. B. & Chet, I. (1997). Molecular Cloning, Structural Analysis and Expression in Escherichia coli of a Chitinase Gene from Enterobacter agglomerans. Applied and Environmental Microbiology, 63(3), 834–839.

Fernandez, C. C., Romero, I., Goni, O., Escribano, M. I., Merodio, C. & Sanchez, T. B. (2009). Characterization of an Antifungal and Cryoprotective Class I Chitinase from Table Grape Berries (Vitis vinifera Cv. Cardinal), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(19), 8893–8900.

Jeuniaux, C. (1966). Chitinase. In: Colowick, S. P., Kaplan, N. O. (ed). Method of Enzymology, 8, 645-650.

Kaomek, M. (2021). Antioxidant Activity of Chitooligosaccharides Produced by Chitinase

Extracted from two Weeks Seedlings of Samanca saman (Jacq) Merr. Journal of Applied Research on Science and Technology, 20(2), 114-123.

Keith, B. B. & Mark, H. (1984). The Detection and Analysis of Chitinase Activity from the Yeast Form of Candida albicans. Journal of General Microbiology, 130(7), 1857-1861.

Lievens, B., Houterman, P. M. & Rep, M. (2009). Effector Gene Screening Allows Unambiguous Identification of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Races and Discrimination from other Formae Specials. FEMS Microbiology Letters, 300(2), 201–215.

Malik, A. (2019). Purification and Properties of Plant Chitinases: A review. Journal of Food Biochemistry, 43(3), 1-11.

Mandana, Z., Saeed, A., Hossein, Z., Alireza, S., Morteza, D., Kambiz, A. N., Ahmad, G. & Abbasali, M. (2011). Characterization of a Chitinase with Antifungal Activity from a native Serratia marcescens B4A. Brazilian Journal of Microbiology, 42(3), 1017–1029.

Maria, S.B. & Urszula, J. (2012). Production of Antifungal Chitinase by Aspergillus niger LOCK 62 and Its Potential Role in the Biological Control. Current Microbiology, 65(6), 666-672.

Matic, S., Spadaro, D., Garibaldi, A. & Gullino, L. M. (2014). Antagonistic Yeast and Thermotherapy as Seed Treatments to Control Fusarium fujikuroi on Rice. Biological Control, 73, 59-67.

Melchers, L. S., Apotheker-de, M. G., Knaap, J. A., POnstein, A. S., Sela-Buurlage, M. B., Bol, J. F., Cornelissen, B. J., Elzen, P. J. & Linthorst, H. J. (1994). A New Class of Tobacco CHitinase Homologus to bacterial Exo-chitinase Displays Antifungal Activity. Plant Journal, 5(4), 469-480.

Neetu, D., Rupinder, T., Ram, P. T. & Gurinder, S. H. (2005). Chitinase from Enterobacter sp. NRG4: Its Purification, Characterization and Reaction Pattern. Microbial Biotechnology, 8(2), 8-17.

Roberts, W. K. & Selitrennikoff, C. P. (1988). Plant and Bacterial Chitinases differ in Antifungal Activity. Journal of General Microbiology, 134(1), 169-176.

Senol, M., Nadaroglu, H., Dikbas, N., & Kotan, R. (2014). Purification of Chitinase enzymes from Bacillus subtilis bacteria TV-125, investigation of kinetic properties and antifungal activity against Fusarium culmorum. Annals of clinical microbiology and antimicrobials, 13(1), 1-7.

Taira, T., Toma, N. & Ishihara, M. (2005). Purification, Characterization and Antifungal Activity of Chitinases from Pineapple (Ananas comosus) Leaf. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 69(1), 189-196.

Tripathi, P. & Dubey, N. K. (2004). Evaluation of some Essential Oils as Botanical Fungitixicants in Management of Post-harvest Rotting of Citrus Fruits World. Journal of Microbiology and Biotechnology. 20(3), 317-321.

Walden, K. R. & Claude, P. S. (1987). Plant and Bacterial Chitinases Differ in Antifungal Activity. Journal of General Microbiology, 134(1), 169-176.

Yong, H, K., Seur, K. P., Jin, Y. H., & Young, C. K. (2017). Purification and Characterization of a Major Extracellular Chitinase from a Biocontrol Bacterium, Paenibacillus elgii HOA73. The Plant Pathology Journal, 33(3), 318-328.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30