การพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้แต่ง

  • อิงอร วงษ์ศรีรักษา -

คำสำคัญ:

ระบบจัดการครุภัณฑ์, เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบสารสนเทศ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดการครุภัณฑ์กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการครุภัณฑ์กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดการครุภัณฑ์กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเมินโดยผู้ใช้งานระบบ 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  พบว่า 1) ระบบจัดการครุภัณฑ์กองนิทรรศการ  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พัฒนาในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Laravel Framework, Sublime Text 3 และ XAMPP เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ใช้ PHP เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรม และ MySQL เป็นฐานข้อมูล  2) ผลการสำรวจการประเมินผลการใช้งานระบบจัดการครุภัณฑ์กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พบว่า ผลการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55, S.D.=0.50)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นจาก http://irithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/349/1/gs571130112.pdf.

กิตติพงศ์ สอนภู. (2550). การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ (การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://dric.nrct.go.th/Search/ShowFulltext/2/210263.

พนิดา พานิชกุล และสุธี พงศาสกุลชัย. (2552). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.

มิวเซียมไทยแลนด์. (2559). พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. สืบค้นจาก https://www.museumthailand.com/th/museum/Information-Technology-Museum-2.

วัชรพล สงวนเต็ง. (2551). การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการวัสดุ และครุภัณฑ์สำหรับสาขาวิชาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/14658.

ศรีนวล ฟองมณี. (2563). บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ใน CIT2501 การวิเคราะห์ระบบ. สืบค้นจาก http://srinuan.crru.ac.th/CIT2501.php.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. (2558). พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบค้นจาก https://www.nsm.or.th/it-museum.html.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30