การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ของปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท์

ผู้แต่ง

  • Sirorath Channgam -

คำสำคัญ:

กระดาษคราฟท์, ปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลเส้นตรงของโฮลท์, ปรับเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ลของบราวน์, บอกซ์-เจนกินส์, ตัวแบบพยากรณ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมของปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท์ โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนตุลาคม 2564 แบบรายเดือน จำนวน 70 ค่า และได้แบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุด ชุดแรก จำนวน 60 ค่า คือ ข้อมูลเดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2563 และชุดสอง จำนวน 10 ค่า คือ ข้อมูลเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564 ข้อมูลชุดแรกใช้สำหรับสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์ 3 วิธีคือ วิธีการปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลเส้นตรงของโฮลท์ วิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ลของบราวน์และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ข้อมูลชุดสองใช้สำหรับการตรวจสอบความแม่นของตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) ที่มีค่าตํ่าที่สุด ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด ซึ่งมีตัวแบบการพยากรณ์เป็น ARIMA(1,1,0) ไม่มีพจน์ค่าคงที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

จารุเดช โตจําศิลป์ และสิทธิพร พิมพ์สกุล. (2561). ตัวแบบการพยากรณ์เพื่อการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าด้วยเทคนิคการปรับเรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล. วิศวสารลาดกระบัง. 35(2): 22-32.

ทิพรดา วาลมุลตรี. (2563). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จ่านวนนักท่องเที่ยวในปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 8(1): 119-132.

มุกดา แม้นมินทร์. (2549). อนุกรมเวลาและการพยากรณ์, โฟร์พริ้นติ้ง, กรุงเทพ.

วรางคณา เรียนสุทธิ์. (2556). ตัวแบบพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(3): 1-10.

วรางคณา เรียนสุทธิ์. (2563). ตัวแบบสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการนำเข้ายางธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 48(1): 156-165.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสหกรรม. (2564). ปริมาณการผลิตกระดาษคราฟ์. สืบค้นจาก https://indexes.oie.go.th/industrialStatistics1.aspx

หงส์ไทย-โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ. (2563). กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) คือ??. สืบค้นจาก https://hongthaipackaging.com/blog/kraft-paper-is/#Kraft Paper

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน. (2560). อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ. สืบค้นจาก

https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2017/10/IN_paper_3_60_ detail.pdf

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2563). อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์. สืบค้นจาก https://api.dtn.go.th/files/v3/5f7310c1ef414044663ede07/download

อิสริยพร หลวงหาญ. (2562). ตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีที่เหมาะสมด้วยวิธีปรับเรียบแบบเอกโพเนนเชียล. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย. 583-587.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30