บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้แต่ง

  • วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, นายจ้าง, ผู้ปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ผู้ปฏิบัติงานต้องตกอยู่ในความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาตลอดการทำงานหากผู้ปฏิบัติงานสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ สถานประกอบกิจการจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดมาตรการในการปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพจึงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องนำเสนอมาตรการป้องกันและแผนงานลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยองค์ความรู้ด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยทั้งการควบคุมด้านวิศวกรรม การควบคุมโดยการบริหารจัดการและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่นายจ้างเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งนายจ้างและผู้ปฏิบัติงาน หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพสามารถขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแผนงานลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้สำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถทำงานได้ปลอดภัยพร้อมกับดูแลและป้องกันสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alissa, E., & Dan H. (2020). Public Health Image Library (PHIL). Retrieved from https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=23311

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/ summary.html#risk-assessment

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). How COVID-19 spreads. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html

Department of Disease Control. (2020). COVID-19 (EOC-CDC Thailand. Retrieved from https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65

International Labour Organization. (2020). A safe and healthy return to work during the COVID-19 pandemic. Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_745549/lang--en/index.htm

National Institute for Occupational Safety and Health. (2020). Hierarchy of control. Retrieved from https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html

Occupational Safety and Health Administration. (2020). Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19. Retrieved from https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-01