Factors Associate Preventive Behaviors of Unplanned Pregnancy among the Female Vocational Students in Nakhon Ratchasima Province

Authors

  • wararat Sangwalee อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Jun Norkaew อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Mali Photipim อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Valanchaya Ketbumroong อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Jiraporn Prathumyo อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Teerayuth Udomporn อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Patamaporn Naunklang อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Sengchoy Inthachak อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  • Waraporn Sangwalee โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสังข์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Keywords:

unplanned pregnancy, preventive behaviors, vocational education

Abstract

          Objectives: This cross-sectional descriptive study aimed to study level of knowledge, preventive behaviors of unplanned pregnancy and factors associated with preventive behaviors of unplanned pregnancy among the female vocational certificate

           Methods: Subjects of the study included 389 female vocational certificate students grade 1-3 in Nakhon Ratchasima Province. Data were collected through questionnaires from August to December 2020 and were analyzed by descriptive statistics, percentage, frequency, mean, and standard deviation. Chi-Square was used to analyze factors associated with preventive pregnancy behaviors.  

           Results: The study found that the level of knowledge about prevention of unplanned pregnancy among the students were as follows: 46.53% at poor level, 40.23% at moderate level, and 12.85% at good level. The preventive behaviors of unplanned pregnancy most of them (60.15%) were at good level, 25.45% were at moderate level, and 14.40% were at poor level. The results of the study showed that the level of knowledge about prevention of unplanned pregnancy, parent marital status, smoking or drugs using, having sexually assaulted words, and a history of pregnancy before age 21 of closed person statistically significant associated with preventive pregnancy behavior.  

           The study suggested that knowledge about prevention of unplanned pregnancy, family and social factors were related to the preventive behaviors of unplanned pregnancy. Therefore, educational institutes, families and parents should provide adequate knowledge and information to encourage right decisions and appropriate behaviors to reduce risks of unplanned pregnancy in teenager female.

References

กรมอนามัย. (2562). ข้อมูลสถานการณ์ตั้งครรภ์-ทำแท้งในไทย. สืบค้น 6 มีนาคม 2564, จากhttp://multimedia.anamai. moph.go.th/help-knowledge/categories/teen/

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย. สืบค้น 2 มีนาคม 2564, จาก https://www.unicef.org/thailand/media/

กระทรวงสาธารณสุข. (2560). ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2558-2567. สืบค้น 6 มีนาคม 2564, จาก https://www.dcy.go.th/ webnew/uploadchild/

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข. (2557). แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสําหรับสตรีไทยวัยรุ่น อายุ 15-21 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา. สืบค้น 6 มีนาคม 2564, จาก www.hed.go.th › linkhed › file

กุสุมา มีศิลป์, นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ และเสนอภิรมจิตรผ่อง. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 8(1), 18-27.

ชลดา กิ่งมาลา, ทัศนีย์ รวิวรกุล และอาภาพร เผ่าวัฒนา. (2558). ผลของโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง. วารสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 31(3). 25-34

นันทิวา สิงห์ทอง, วรวุฒิ ฤาชา, ปรมินทร์ จันทริมา, ทวิศักดิ์ ทวีชีพ, สุกัญญา เฟืองนา, ศศิภา นามนัย, วรณี ทองดี. (2558). พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนมัธยมศึกษา ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 (น. 80-84). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.

นภาพร มีบุญ. (2559). สาเหตุการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 7(1), 71-82.

นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สารวยรื่น, อนงค์นาฏ คงประชา และอรษา ภูเจริญ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 2) (น. 260-272). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ประสพชัย พสุนนท์. (2557). การกำหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทาง Krejcie and Morgan (1970) ในการวิจัยเชิงปริมาณ. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 7(2). 112-125.

พิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์, อลิสา นิติธรรม และสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคา, 36(2). 194-202.

มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2557). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของ. สตรีวัยรุ่นตามการรับรู้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(1), 90-98.

ศิริวรรณ ทุมเชื้อ. (2558). พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(1), 97-109.

สุทธิพล กิจพิบูลย์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนในหอพักเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. (ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต). ชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). แนวโน้มการตังครรภ์ในวัยรุ่นไทย. สืบค้น 4 มีนาคม 2564, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2561). การป้องกันเซ็กซ์ในวัยรุ่น. สืบค้น 4 มีนาคม 2564, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2556). สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2555. สืบค้น 4 มีนาคม 2564, จาก https://dcy.go.th/webnew/uploadchild/cld/download/file_th_20152002001703_1.pdf

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2556). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแผนที่ทางสังคม ปีงบประมาณ 2556.

McIntyre, Peter and World Health Organization. (‎2006)‎. Pregnant adolescents: delivering on global promises of hope. World Health Organization. Retrieved from https://apps.who.int/iris/handle/10665/43368.

Downloads

Published

2021-06-25

How to Cite

Sangwalee, wararat, Norkaew, J., Photipim, M., Ketbumroong, V., Prathumyo, J., Udomporn, T., Naunklang, P., Inthachak, S., & Sangwalee, W. (2021). Factors Associate Preventive Behaviors of Unplanned Pregnancy among the Female Vocational Students in Nakhon Ratchasima Province. Journal of Vongchavalitkul University, 34(1), 34–46. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/article/view/244212

Issue

Section

Research Articles