Development of case Cataract Service and One Day surgery

Authors

  • Kodchapun Anruechai พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลนครปฐม
  • Jutatip Tepsuwan อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • Prasinee Suksataphonlarte อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Keywords:

cataract, cataract surgery, one day surgery

Abstract

Objective: This study aimed to develop a service system of One Day Surgery of Case Cataract Service and to compare results of the pre and post operation of the service system.

Method: The research and development method was carried out from July 2017 to September 2019 in Nakornprathom Hospital.

Results: Results of the research study revealed that the one day surgery consisted of 4 components 1) guidelines on the day of diagnosis and physical assessment, 2) guidelines for Pre-operative preparation, 3) guidelines for Perioperative day and 4) guideline of activities on the first day Post-operation. The developed service system could reduce number of in-patients from 2,236 cases in 2016 to 1,090 cases 2018 and 1,123. This resulted in less staff work load, lessen over-crowding in the hospital, reducing risk factors such as eye infection or fall after operation. The One Day Surgery model could reduce the hospital inpatient cost for 3,222,822 baht in 2018 and 2,910,411 baht in 2019. Therefore, the hospital can improved the quality of service by getting the maximum value of hospital resources. Patients can easily access the service from the hospital with a shorter period of waiting time resulting in increasing patient satisfaction of the service.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2560). ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2560. [online] สืบค้น 29 มิถุนายน 2562, จาก http://www.dop.go.th/th/know/1/125

2. ธิดา ยุคันตวรานันท์. (2559). การพัฒนาระบบการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในเขตสุขภาพที่ 10. วิสัญญีสาร, 42(2): 116-125.

3. โรงพยาบาลนครปฐม. (2560). สถิติหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก. นครปฐม:โรงพยาบาลนครปฐม.

4. ศศิธร สุทธิสนธิ์ . (2561). ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในการผ่าตัดต้อเนื้อตา ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารมหาวิทยาลัย
คริสเตียน, 24(1) : 98-107.

5. สมคิด มะโนมั่น. (2561). คุณภาพบริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกแบบไม่ค้างคืน โรงพยาบาลนครปฐม. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจำปี. 2561, 22 มิถุนายน 2561 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี. นครปฐม:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

6. สุพัตรา ฉาไธสง มุกดา หนุ่ยศรี และ วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล. (2558). การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. บทความฉบับเต็มการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 27 มีนาคม 2558 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.

7. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2561). แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข.

8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2558). คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เล่มที่ 1 : การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส.

9. อติพร ตวงทอง วณิชา ชื่นกองแก้ว และ อภิชาต สิงคาลวณิช. (2558). ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป.

10. Nowak, M. S., Grzybowski, A., Michalska-Maecka, K., Szaflik, J. P., Kozio, M., Niemczyk, W., & Grabska-Liberek, I. (2019). Incidence and Characteristics of Endophthalmitis after Cataract Surgery in Poland, during 2010-2015. International journal of environmental research and public health, 16(12), 2188.

11. Stagg, B. C., Talwar, N., Mattox, C., Lee, P. P., & Stein, J. D. (2018). Trends in Use of Ambulatory Surgery Centers for Cataract Surgery in the United States, 2001-2014. JAMA ophthal mology, 136(1), 53–60.

12. van den Oetelaar, W. F., van Stel, H. F., van Rhenen, W., Stellato, R. K., & Grolman, W. (2016). Balancing nurses' workload in hospital wards: study protocol of developing a method to manage workload. BMJ open, 6(11), e012148.

13. World Health Organization. (2013). Universal eye health: A Global action plan 2014-2019. Spain.

14. Zhu, Y., Chen, X., Chen, P., Wu, J., Hua, H., & Yao, K. (2017). The occurrence rate of acute-onset postoperative endophthalmitis after cataract surgery in Chinese small- and medium-scale
departments of ophthalmology. Scientific reports, 7, 40776.

15. Zhuang, M., Cao, J., Cui, M., Yuan, S., Liu, Q., & Fan, W. (2018). Evaluation of day care versus inpatient cataract surgery performed at a Jiangsu public Tertiary A hospital. BMC ophthalmology, 18(1), 134.

Downloads

Published

2020-01-31

How to Cite

Anruechai, K., Tepsuwan, J., & Suksataphonlarte, P. (2020). Development of case Cataract Service and One Day surgery . Journal of Vongchavalitkul University, 33(1), 21–30. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/article/view/241974

Issue

Section

Research Articles