บทบรรณาธิการ

Authors

  • Touchkanin Jongjitvimol

Abstract

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) รอบที่ 3 ในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึง 31 ธันวาคม 2562

วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจำนวน 18 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการที่ได้รับเชิญจำนวน 2 บทความ และบทความวิจัย จำนวน 16 บทความ ซึ่งทุกบทความได้ผ่านการประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ (Peer review) จากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ทำให้แต่ละบทความล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการได้

ในโอกาสนี้ วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาช่วยกันสนับสนุนและให้ความไว้วางใจผลงานของวารสารฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักวิจัยที่ได้ส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน   วารสารนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป 

Downloads

How to Cite

Jongjitvimol, T. (2017). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 18(1). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/84909

Issue

Section

Editorial Note