บทบรรณาธิการ

Authors

  • ธัชคณิน จงจิตวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

        Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) รอบที่ 3 ในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึง 31 ธันวาคม 2562

        วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจำนวน 17 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการจำนวน 1 บทความ และบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 บทความ และบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 บทความซึ่งทุกบทความได้ผ่านการประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ (Peer review) จากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ทำให้แต่ละบทความล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการได้

       ในโอกาสนี้ วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาช่วยกันสนับสนุนและให้ความไว้วางใจผลงานของวารสารฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักวิจัยที่ได้ส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

 

Downloads

How to Cite

จงจิตวิมล ธ. (2016). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), -. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71411

Issue

Section

Editorial Note