การประเมินคุณค่าของระบบนิเวศที่มีต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุข: เครื่องมือในการประเมินเชิงนิเวศ

Authors

  • Foyfa Shutidamrong Independent Scholar
  • Chuphan Chompuchan Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University
  • Tanawan Mongkolmoo The Army Research and Development Office

Keywords:

การประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ, การบริการทางระบบนิเวศความอยู่ดีมีสุข, สมุทรสงคราม

Abstract

การประเมินคุณค่าของระบบนิเวศที่มีต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุขหรือ (Sub-Global Assessment; SGA) เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการวางแผนและพัฒนาในระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นการพิจารณาประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและความยากจน โดยพัฒนาจากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินบริการทางระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุข เมื่อพิจารณาประโยชน์และข้อจำกัดของเครื่องมือแล้วพบว่าสามารถเป็นเครื่องมือประเมินทางนิเวศวิทยาที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องมือหนึ่ง กรณีศึกษาที่ดำเนินการในจังหวัดสมุทรสงครามแสดงว่า สภาพความสำคัญและคุณประโยชน์ของการใช้บริการทางระบบนิเวศในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ในระดับสูง แต่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่แนวโน้มของการใช้บริการทางระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป แนวโน้มของการพึ่งพาคุณประโยชน์จากระบบนิเวศในประเด็นของการใช้ชีวิตและรายได้ รวมทั้งความสะดวกสบายอยู่ในระดับคงที่ แต่การพึ่งพาคุณประโยชน์จากระบบนิเวศในบริบทของความสัมพันธ์ภายในชุมชนและสุขภาพมีแนวโน้มลดลงภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 20 ปี มี 3 ภาพ โดยแต่ละภาพมีเหตุการณ์รวมทั้งแนวโน้มของต้นทุนและการใช้ประโยชน์จากการบริการทางระบบนิเวศที่แตกต่างกันออกไป

Downloads

How to Cite

Shutidamrong, F., Chompuchan, C., & Mongkolmoo, T. (2016). การประเมินคุณค่าของระบบนิเวศที่มีต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุข: เครื่องมือในการประเมินเชิงนิเวศ. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 200–212. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71369

Issue

Section

บทความวิชาการ