วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

Authors

  • Chaloemchai Songsri Songsri Graduate School, Chaopraya University

Keywords:

วัฒนธรรมองค์การ, องค์การแห่งการเรียนรู้, ประสิทธิผลโรงเรียน

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรวัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือรวมจำนวน 1,311 คน จาก 290 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ค่าสัมประสิทธิเส้นทาง (g) และค่าดัชนีความเหมาะสม (fit indices) ของตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับวัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (2) ประสิทธิผลโรงเรียนและวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.13, p<0.05) ประสิทธิผลโรงเรียนและองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันในระดับสูงมากมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.91, p<0.01) และวัฒนธรรมองค์การ  กับองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.13, p<0.05) และ (3) วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (g=0.14, p<0.05) และองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในระดับสูงมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (g=0.91, p<0.01) เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลโรงเรียนในระดับสูงมากได้ ร้อยละ 83.10 (R2=0.83)

Downloads

How to Cite

Songsri, C. S. (2016). วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 343–352. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71366

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)