โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานเมืองพัทยาโดยมีการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพ ของผู้นำกับสมาชิกเป็นตัวแปรส่งผ่าน

Authors

  • Natthapat Thammasittivate College of Research Methology and Cognitive Science, Burapha University
  • Poonpong Suksawang College of Research Methology and Cognitive Science, Burapha University
  • Pattrawadee Makmee College of Research Methology and Cognitive Science, Burapha University

Keywords:

บุคลิกภาพเชิงรุก, การแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิก, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีองค์การ, ตัวแปรส่งผ่าน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเมืองพัทยาโดยมีการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิกเป็นตัวแปรส่งผ่านที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 480 คน ได้มาจากการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ แบบสอบถามเรื่อง บุคลิกภาพเชิงรุก การแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.85, 0.95 และ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมSPSS และวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมMplus7.31 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า =55.88, df=44, /df=1.27, p-value=0.11, RMSEA=0.02, CFI=1.00, TLI=0.99, SRMR=0.07 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้ร้อยละ 54 โดยตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิก และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การผ่านการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิก และตัวแปรการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของผู้นำกับสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

Downloads

How to Cite

Thammasittivate, N., Suksawang, P., & Makmee, P. (2016). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานเมืองพัทยาโดยมีการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพ ของผู้นำกับสมาชิกเป็นตัวแปรส่งผ่าน. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 324–333. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71364

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)