โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเจตคติการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

Authors

  • Kiatikhorn Sobhanabhorn Bansomdejchaopraya Rajabhat University
  • Suriya Bootthaisong Huachiew Chalermprakiet University
  • Nittaya Suriyapan Srithaya Hospital
  • Poonpong Suksawang Burapha University

Keywords:

เจตคติ, การยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง, การยึดธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง, อุทยานแห่งชาติ โมเดลสมการโครงสร้าง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเจตคติการอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีต่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม ด้านการยึดธรรมชาติมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านการท่องเที่ยวและธรรมชาติมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยผ่านด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การค้นพบในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มผลกระทบเชิงบวกได้ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางและด้านการยึดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางซึ่งทำให้เจตคติที่มีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติสูงขึ้น

Downloads

How to Cite

Sobhanabhorn, K., Bootthaisong, S., Suriyapan, N., & Suksawang, P. (2016). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเจตคติการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 314–323. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71348

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)