ภาพพจน์เกี่ยวกับ “ทอง” ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย

Authors

  • Suwannee Thongrot Faculty of Humanities, Naresuan University
  • Onusa Suwanpratest Faculty of Humanities, Naresuan University

Keywords:

ภาพพจน์, ทอง, วรรณคดีไทย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพพจน์เกี่ยวกับทองที่ปรากฏในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การตีความเพื่อทำความเข้าใจความหมายและคุณค่าของทองในวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมไทย ผลการศึกษาพบว่าภาพพจน์เกี่ยวกับทองที่ปรากฏมี 2 ประเภทได้แก่ภาพพจน์อุปมาและภาพพจน์อุปลักษณ์ ภาพพจน์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีมุมมองต่อวัตถุธาตุทองในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้การตีความภาพพจน์ที่เกี่ยวข้องกับทองนั้นปรากฏสารสาระสำคัญ 2 ลักษณะ คือ ความหมายทางโลกียะหรือทางโลก และความหมายทางโลกุตระหรือทางธรรม

Downloads

How to Cite

Thongrot, S., & Suwanpratest, O. (2016). ภาพพจน์เกี่ยวกับ “ทอง” ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 305–313. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71346

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)