การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงินด้วยหลักการของลีน

Authors

  • Chark Tingsabhat Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology
  • Sinanor Tiraviphawat Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology

Keywords:

การผลิตแบบลีน, การจัดการสายธารคุณค่า, เครื่องประดับเงิน

Abstract

การเติบโตและแข่งขันอย่างรุนแรงของตลาดเครื่องประดับเงินในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องประยุกต์ระบบการผลิตแบบลีนและเทคนิคการจัดการสายธารคุณค่ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ผลการปรับปรุงทำให้เวลานำในการผลิตรวมของสายการผลิตกำไลข้อมือลดลงร้อยละ 56.50 ปริมาณงานระหว่างกระบวนการผลิตรวมลดลงร้อยละ 71 ระยะทางรวมของการเคลื่อนย้ายภายในกระบวนการสั้นลง 88 เมตร ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12 ต่อ Batch 

 

Downloads

How to Cite

Tingsabhat, C., & Tiraviphawat, S. (2016). การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงินด้วยหลักการของลีน. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 293–304. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71341

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)