ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสของ น้ำมันเมล็ดชาสายพันธุ์ CAMELLIA OLEIFERA

Authors

  • Kanchana Watla-iad School of Science, Mae Fah Luang University
  • Siripat Suteerapataranon School of Science, Mae Fah Luang University

Keywords:

การต้านอนุมูลอิสระ, การยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส, น้ำมันเมล็ดชา, คาเมลเลียโอเลอิเฟอรา

Abstract

น้ำมันชาจากเมล็ดชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอเลอิเฟอรานั้นอุดมด้วยสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์อะไมเลส งานวิจัยนี้จึงได้นำน้ำมันเมล็ดชาที่สกัดด้วยวิธีหีบเย็น 20 ตัวอย่าง มาศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 2,2-ไดฟีนิล-1-พิคริลไฮดราซิล เทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกและสารมาตรฐานบิวทิลเลตเตดไฮดรอกซิโทลูอีน และฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสเทียบกับสารมาตรฐานอะคาร์โบส ผลการศึกษาพบว่าน้ำมันเมล็ดชามีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 2,2-ไดฟีนิล-1-พิคริลไฮดราซิล อยู่ในช่วง 7.01-11.28 มิลลิกรัม สมมูลของกรดแอสคอร์บิกต่อกรัมของตัวอย่างและ 11.01-15.06 มิลลิกรัม สมมูลของบิวทิลเลตเตดไฮดรอก-ซิโทลูอีนต่อกรัมของตัวอย่าง และมีฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ร้อยละ 50 อยู่ในช่วง 1.80-8.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ต่ำกว่าสารมาตรฐานอะคาร์โบส (IC50เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)

Downloads

How to Cite

Watla-iad, K., & Suteerapataranon, S. (2016). ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสของ น้ำมันเมล็ดชาสายพันธุ์ CAMELLIA OLEIFERA. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 286–292. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71321

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)