พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในเขตตำบลจอมทอง พลายชุมพล บ้านคลอง วัดจันทร์ และปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Authors

  • Kanjana Thananoppakun Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University

Keywords:

การใช้ประโยชน์จากพืช, สำรวจพืช, พิษณุโลก

Abstract

จากการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในท้องถิ่นตำบลจอมทอง พลายชุมพล บ้านคลอง วัดจันทร์ และปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการออกสำรวจเก็บเก็บตัวอย่างพืชในพื้นที่รอบหมู่บ้านและสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้าน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์จากพืชของชาวบ้าน ตลอดจนส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ ประเภท และวิธีการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อจัดจำแนกพืชในระดับชนิด พบว่ามีพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ 339 ชนิด 247 สกุล 87 วงศ์ แบ่งการใช้ประโยชน์จากพืชได้เป็น 5 ประเภท คือ 1) พืชอาหาร จำนวน 103 ชนิด 2) พืชสมุนไพร จำนวน 115 ชนิด 3) พืชที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ จำนวน 21 ชนิด 4) ที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์เครื่องใช้ จำนวน 6 ชนิด และ 5) พืชที่เป็นไม้ประดับจำนวน 35 ชนิด  

Downloads

How to Cite

Thananoppakun, K. (2016). พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในเขตตำบลจอมทอง พลายชุมพล บ้านคลอง วัดจันทร์ และปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 271–285. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71319

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)