ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตไขมันและประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่าย SPIRULINA SP.

Authors

  • Khunchit Ngoenkhamkhong 1Fuculty of Engineer, Rajamagala University of Technology LANNA
  • Siraporn Cheunbarn Faculty of Science, Maejo University
  • Nunnapat Monanun Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

Keywords:

Spirulina sp., การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ไขมัน

Abstract

จากการศึกษาผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตไขมันและการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า โดยทำการเลี้ยงสาหร่ายในอาหารเหลวสูตรซารุคในถังไบโอรีแอคเตอร์ปริมาตร 5.00 ลิตร โดยให้ความเข้มแสงที่ 4,000 ลักซ์ และให้อากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในชุดควบคุม โดยชุดการทดลองทำการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 99 ที่อัตราการไหล 0.10, 0.20 และ 0.30 vvm ตามลำดับ หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 16 วัน พบว่าการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 99.00 ที่อัตราการไหล 0.10 vvm มีการเจริญของสาหร่ายและประสิทธิภาพ         ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดีกว่าที่อัตราการไหล 0.20 และ 0.30 vvm โดยมีค่าอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด 0.41±0.00 ต่อวัน มวลสาหร่ายสูงสุด 3,500±43.59 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไขมันเฉลี่ย 4.16±0.22 ร้อยละต่อน้ำหนักแห้ง ประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยร้อยละ 94.31±1.53

Downloads

How to Cite

Ngoenkhamkhong, K., Cheunbarn, S., & Monanun, N. (2016). ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตไขมันและประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่าย SPIRULINA SP. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 261–270. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71317

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)