การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ PBL ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Authors

  • Panupat Chaiworn Faculty of Science, Chiangmai Rajabhat University
  • Nantharat Suphawong Faculty of Science, Chiangmai Rajabhat University

Keywords:

ฟิสิกส์, รูปแบบการเรียนแบบ 4MAT, รูปแบบการเรียนแบบ PBL, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์

Abstract

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ PBL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม และศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งรูปแบบการเรียนที่ได้จากการสำรวจความต้องการของนักเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เลือกรูปแบบ 4MAT ร้อยละ 65 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เลือกรูปแบบ PBL ร้อยละ 60 ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้งสองกับกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบกัน โดยเครื่องมือที่ใช้มีค่าความยากตั้งแต่ 0.35-0.50 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.42-0.65 และความเชื่อมั่น 0.72 ซึ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามรูปแบบ 4MAT และตามรูปแบบ PBL หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการเรียนแบบ 4MAT และแบบ PBL มีความพึงพอใจของนักเรียน มีค่าเท่ากับ 4.19 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบ 4MAT และแบบ PBL มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

Downloads

How to Cite

Chaiworn, P., & Suphawong, N. (2016). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ PBL ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 243–251. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71316

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)