การคุมกำเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงราย

Authors

  • Watcharapong Ruankham School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University
  • Anursara Pongjanta School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University
  • Sunattra Nunloiand School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University
  • Patchara Koychusakun School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University

Keywords:

การคุมกำเนิด, กลุ่มชาติพันธุ์, เชียงราย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง (cross-sectional survey study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคุมกำเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย จำนวน 560 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวนและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการคุมกำเนิด ร้อยละ 76.40 โดยใช้วิธีการคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 33.90 รองลงมา ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบแผง ร้อยละ 30.10 และน้อยที่สุดคือการใช้ห่วงอนามัย ร้อยละ 0.70 โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าการคุมกำเนิดในระยะแรกของการมีเพศสัมพันธ์ มีการใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 42.10 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)เป็นผู้แนะนำและสนับสนุนเรื่องการคุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ 32.00

Author Biography

Anursara Pongjanta, School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University

ersity

 

Downloads

How to Cite

Ruankham, W., Pongjanta, A., Nunloiand, S., & Koychusakun, P. (2016). การคุมกำเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงราย. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 222–229. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71314

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)