การคุมกำเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงราย

  • Watcharapong Ruankham School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University
  • Anursara Pongjanta School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University
  • Sunattra Nunloiand School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University
  • Patchara Koychusakun School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University
Keywords: การคุมกำเนิด, กลุ่มชาติพันธุ์, เชียงราย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง (cross-sectional survey study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคุมกำเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย จำนวน 560 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวนและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการคุมกำเนิด ร้อยละ 76.40 โดยใช้วิธีการคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 33.90 รองลงมา ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบแผง ร้อยละ 30.10 และน้อยที่สุดคือการใช้ห่วงอนามัย ร้อยละ 0.70 โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าการคุมกำเนิดในระยะแรกของการมีเพศสัมพันธ์ มีการใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 42.10 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)เป็นผู้แนะนำและสนับสนุนเรื่องการคุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ 32.00

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anursara Pongjanta, School of Health Science, Chiang Rai Rajabhat University

ersity

 

How to Cite
Ruankham, W., Pongjanta, A., Nunloiand, S., & Koychusakun, P. (1). การคุมกำเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเชียงราย. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 222-229. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71314
Section
บทความวิจัย(วิทย์ฯ)