แผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ที่มีการจัดเรียงตัว อย่างเป็นระเบียบ สำหรับการวิเคราะห์สีผสมอาหาร ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง

Authors

  • Wantanee Chanvanitchagool School of Science, Mae Fah Luang University
  • Atchara Kaolao School of Science, Mae Fah Luang University
  • Pimolpun Niamlang Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
  • Pitt Supaphol The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University
  • Orawan Suwantong School of Science, Mae Fah Luang University

Keywords:

พอลิอะคริโลไนไตรล์, กระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต, เส้นใยที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ, โครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง, สีผสมอาหาร

Abstract

แผ่นเส้นใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแยกสารของเฟสคงที่ในเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง แผ่นเส้นใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ถูกเตรียมด้วยการละลายพอลิอะคริโลไนไตรล์ ความเข้มข้นร้อยละ 12 มวลต่อปริมาตร ในตัวทำละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์ สภาวะของกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตถูกตั้งค่าความความต่างศักย์ 16 กิโลโวลต์ ระยะทางในการเก็บเส้นใย 10 เซนติเมตร ความเร็วของตัวเก็บเส้นใยถูกควบคุมที่ 600 และ 3,300 รอบต่อนาที เพื่อให้ผลิตเส้นใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และเป็นระเบียบตามลำดับ จากการสังเกตลักษณะสัณฐานวิทยา พบว่าทั้งแผ่นเส้นใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และเป็นระเบียบมีพื้นผิวที่เรียบ โดยการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบของแผ่นเส้นใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ทำให้มีประสิทธิภาพในการแยกที่ดี โดยระยะการเคลื่อนที่ และเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ลดลงกว่าเมื่อเทียบกับแผ่นเส้นใยนาโนที่มีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นแผ่นเส้นใยนาโนที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีศักยภาพสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเฟสคงที่ในเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง 

Downloads

How to Cite

Chanvanitchagool, W., Kaolao, A., Niamlang, P., Supaphol, P., & Suwantong, O. (2016). แผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล์ที่มีการจัดเรียงตัว อย่างเป็นระเบียบ สำหรับการวิเคราะห์สีผสมอาหาร ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 213–221. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71300

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)