บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการอธิษฐานจิตในทัศนะรอนดาเบิร์น กับข้อธรรมบางส่วนของพระพุทธศาสนา

Authors

  • ไพโรจน์ ปัญจวรานนท์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Keywords:

อธิษฐานจิต, รอนดาเบิร์น, กฎแห่งแรงดึงดูด

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการอธิษฐานจิตในทัศนะรอนดาเบิร์นกับพระพุทธศาสนาในเรื่องแนวคิด หลักการ วิธีการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ ว่าทั้งสองแนวทางมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร จากการศึกษาพบว่าอธิษฐานจิตตามแนวทางของรอนดา เบิร์น ในหนังสือเดอะซีเคร็ตนั้น มาจากหนังสือสอนเคล็ดลับแห่งความสำเร็จอันยอดนิยมในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมารวมกับความเชื่อในกฎแรงดึงดูดที่ถูกระบุว่าเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติบวกกับแนวทางศรัทธาตามคริสต์ศาสนา เป้าหมายตามแนวทางของรอนดา เบิร์นนั้น มุ่งที่ความสำเร็จตามทัศนคติโลกสมัยใหม่แห่งทุนนิยม ส่วนอธิษฐานจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นใช้การอธิษฐานเพื่อให้ชีวิตมีความสุขในชาติปัจจุบัน และยกระดับตนเองไปสู่ธรรมะหรือบุญที่สูงยิ่งขึ้น พุทธศาสนานั้นนำการอธิษฐานมาช่วยกำหนดทิศทางของชีวิตหรือเป้าหมายของตัวเอง โดยใช้พลังจากการทำบุญ พลังจากความจริงหรือความดี พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาช่วยสร้างพลังให้มุ่งสู่จุดมุ่งหมายได้สำเร็จ ส่วนวิธีการนั้นจะใช้พลังจากการทำบุญก็คือ ทำบุญแล้วอ้างบุญกุศลแล้วระบุถึงเป้าหมายที่ขอส่วนการใช้พลังจากความจริงหรือความดีนั้นให้อ้างสิ่งที่มีอยู่ในตัวมาอธิษฐานขอโดยมากมักเป็นเรื่องภัยที่ปรากฏเฉพาะหน้าและการอ้างพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ  พระรัตนตรัยมาอธิษฐานให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง 

Downloads

How to Cite

ปัญจวรานนท์ ไ. (2016). บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการอธิษฐานจิตในทัศนะรอนดาเบิร์น กับข้อธรรมบางส่วนของพระพุทธศาสนา. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 230–240. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65277

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)