การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • อุทัยวรรณ ภู่เทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Keywords:

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง, การประกอบอาชีพบัว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยชุมชนได้มีการจัดการตนเองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรายได้เสริม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ปกป้องรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรม ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนไม่รู้ศักยภาพองค์ความรู้ของชุมชนบ้านทับกฤช ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์บัวและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์บัวของชุมชน ส่วนความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านต้องการและพร้อมในการดำเนินธุรกิจการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และได้ตั้งกลุ่มขึ้นเพื่ออาชีพดังกล่าว สำหรับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ชุมชนมีความพึงพอใจมากจนถึงมากที่สุดต่อผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในด้านเศรษฐกิจชาวบ้านมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น ในด้านสังคมชาวบ้านมีความพึงพอใจที่ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ ๆ และสร้างมิตรภาพภายในชุมชน  ความสัมพันธ์ชุมชนดีขึ้น มีความภูมิใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของตนมากขึ้น ในด้านสิ่งแวดล้อมชาวบ้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

Downloads

How to Cite

ภู่เทศ อ. (2016). การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 201–210. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65276

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)