ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของนกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) กับความหนาแน่นของพืชอาหาร ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • ภาวิณี เสนานุช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • สมบูรณ์ คำเตจา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Keywords:

การกระจายตัวของประชากร, นกปรอดสวน, พืชอาหาร

Abstract

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของนกปรอดสวนและความหนาแน่นของพืชอาหาร โดยการสำรวจประชากรนกปรอดสวนด้วยวิธี Distance Sampling Method และการสำรวจพืชอาหารโดยวิธี Belt Transect ในพื้นที่ 500 ม. x 20 ม. ใน 6 พื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2557 พบว่าประชากรนกปรอดสวนทั้ง 6 พื้นที่ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.0009-0.0126 ตัว/ตร.ม. และพบพืชอาหารจำนวน 12 ชนิด ความหนาแน่นของพืชอาหารเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่อยู่ในช่วง 0.0003-0.0014 ต้น/ตร.ม. จากการทดสอบทางสถิติโดยใช้วิธีสหสัมพันธ์ พบว่าความหนาแน่นของนกปรอดสวนเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาแน่นของพืชอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R = 0.344, P = 0.040, N = 36) งานวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพืชอาหารมีความสำคัญต่อความหนาแน่นประชากรของนกปรอดสวน

Downloads

How to Cite

เสนานุช ภ., & คำเตจา ส. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของนกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) กับความหนาแน่นของพืชอาหาร ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 76–86. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65274

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)