การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในผัก ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Authors

  • อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ศิริวรรณ ทวีมนูญ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ธิดารัตน์ จันตี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

ไนเตรต, ไนไตรต์, โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, ผัก, การสกัดด้วยน้ำ

Abstract

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ไนไตรต์และไนเตรตในตัวอย่างผักที่มีความเร็วสูงโดยใช้เทคนิค   โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบรีเวอร์สเฟส โดยคอลัมน์โมโนลิทิก C18 (100 x 4.6 มิลลิเมตร) เฟสเคลื่อนที่เป็นสารละลายเตตระบิวทิวแอมโมเนียมไฮโดรเจนซัลเฟตความเข้มข้น 0.005 โมลาร์ พีเอช 8 ที่อัตราการไหล 4.0 มิลลิลิตรต่อนาที ใช้อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นตัวตรวจวัด ความยาวคลื่นที่ใช้ 202 นาโนเมตร ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่า 2 นาที ช่วงความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงของไนไตรต์และไนเตรตที่ 0.001-500 พีพีเอ็ม และนำไปประยุกต์วิเคราะห์ในตัวอย่างผักที่สกัดด้วยน้ำ สำหรับการวิเคราะห์ร้อยละการคืนกลับวิเคราะห์โดยเติมโพแทสเซียมไนไตรต์ 200 และ400 พีพีเอ็ม อยู่ระหว่าง 96-98% และโพแทสเซียมไนเตรต 50 และ 100 พีพีเอ็ม อยู่ระหว่าง         96-102% การวิเคราะห์ความเที่ยงจากค่าร้อยละเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์โดยวิเคราะห์ไนไตรต์และ  ไนเตรตในตัวอย่างซ้ำ 7 ครั้ง ภายในวันเดียวกันเท่ากับ 0.59 และ 0.77 ตามลำดับ สำหรับการวิเคราะห์ซ้ำระหว่างวันจำนวน 5 วัน ได้ค่าร้อยละเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของไนไตรต์และไนเตรตเท่ากับ 2.36 และ 1.15 ตามลำดับ 

Downloads

How to Cite

ปรีชาวรพันธ์ อ., ทวีมนูญ ศ., & จันตี ธ. (2016). การตรวจวัดอย่างรวดเร็วพร้อมกันของไนเตรตและไนไตรต์ในผัก ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. Life Sciences and Environment Journal, 16(1), 40–49. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65272

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)