บทบรรณาธิการ

Authors

  • ธัชคณิน จงจิตวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) รอบที่ 3 ในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึง 31 ธันวาคม 2562

วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ (peer review) ทั้งจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ทำให้แต่ละบทความล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการได้ วารสารวิชาการฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิจัย จำนวน 19 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 บทความ และบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 บทความ

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการจัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ ในปีที่ผ่านมา ดังรายนามที่ปรากฏในปกหลัง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป 

Downloads

How to Cite

จงจิตวิมล ธ. (2016). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), -. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/61206

Issue

Section

Editorial Note