การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Authors

  • ปิยะดา วชิระวงศกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สิรินรัตน์ รอดขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • เจนจิรา ช่วยปุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

ตะกั่ว, แคดเมียม, ผัก, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ, การประเมินการรับสัมผัสสาร

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียมบริเวณเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยผักที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนมี 5 ชนิด คือ ผักคะน้า กะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม และผักชีฝรั่ง และทำการสอบถามข้อมูลการบริโภคผักของประชาชนรวมทั้งหมด 450 คน ผลการศึกษา พบว่าค่าความปลอดภัยจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนสารตะกั่วมีค่าอยู่ในช่วง 0.35-0.79 ซึ่งถือว่าไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่าความปลอดภัยจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนแคดเมียมมีเกินค่ามาตรฐานและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.11-2.22 สำหรับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนแคดเมียมที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0015-0.0030 นั้น จะเห็นได้ว่าค่าเกินปริมาณสารที่ร่างกายสามารถทนรับได้ตลอดชีวิตแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน

Downloads

How to Cite

วชิระวงศกร ป., รอดขาว ส., & ช่วยปุ่น เ. (2016). การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 167–177. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)