ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • รัตนา นาคสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  • ปฐม จันทร์จิตวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  • ธัชคณิน จงจิตวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Keywords:

แมลงผสมเกสร, Apidae, ป่าไม้

Abstract

การศึกษาความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae และพืชอาหาร ที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 โดยใช้วิธีการสำรวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่ายตามแหล่งพืชอาหารและแหล่งอาศัยของแมลง พบแมลงผสมเกสร จำนวน 5 วงศ์ย่อย 7 สกุล และ 10 ชนิด ได้แก่ Amegilla florea, Apis andreniformis, Apis cerana, Apis dorsata, Apis florea,  Bombus sp., Homotrigona fimbriata, Lepidotrigona nitidiventris, Tetragonilla collina  และ Xylocopa latipes โดยพบแมลงผสมเกสรกลุ่มนี้มากที่สุดในป่าดิบเขา (10 ชนิด) รองลงมา คือ         ป่าเบญจพรรณ (8 ชนิด) และป่าสนเขา (4 ชนิด) ซึ่งสัมพันธ์กับดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener index) ที่พบว่าป่าดิบเขามีดัชนีความหลากชนิดมากที่สุด (1.980) นอกจากนี้สามารถจำแนกพืชที่เป็นแหล่งเรณูของแมลงกลุ่มนี้ได้จำนวนทั้งสิ้น 36 ชนิด 19 วงศ์ โดยพืชที่ถูกแมลงผสมเกสรเข้าเก็บละอองเรณูมากที่สุด (10 ชนิด) คือ Rhododendron ludwigianum Hasseus

Downloads

How to Cite

นาคสิงห์ ร., จันทร์จิตวิริยะ ป., & จงจิตวิมล ธ. (2016). ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 35–43. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/59939

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)