รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินที่ติดสุราและมีภาวะซึมเศร้า ในชุมชนห้วยตึงเฒ่าตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • สุมิตรพร จอมจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • ธนัชช์นรี สโรบล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

Keywords:

รูปแบบของการดูแลฉุกเฉิน, การจัดการดูแล, ผู้สูงอายุ

Abstract

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลของผู้สูงอายุที่ติดสุราและมีภาวะซึมเศร้ารูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินที่ติดสุราในชุมชนห้วยตึงเฒ่าตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมายของการจัดการดูแล 2) ขอบเขตของการจัดการดูแล 3) การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการ 4) ยุทธศาสตร์การของการจัดการดูแล 5) โครงสร้างการจัดการดูแล 6) หลักสูตรฝึกอบรมแกนนำสุขภาพจิต และ 7) เป้าหมายปลายทางของของการจัดการดูแล ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้าน 1) ความเป็นไปได้ 2) ความเป็นประโยชน์ 3) ความเหมาะสม 4) ความถูกต้อง และ 5) ความเพียงพอ พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

Downloads

How to Cite

อุ่นบ้าน พ., จอมจันทร์ ส., & สโรบล ธ. (2016). รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินที่ติดสุราและมีภาวะซึมเศร้า ในชุมชนห้วยตึงเฒ่าตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 84–95. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58952

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)