การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Authors

  • Orachorn Chimjan Pibulsongkram Rajabhat University

Keywords:

ขยะ, ก๊าซเรือนกระจก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, solid waste, greenhouse gas, Pibulsongkarm Rajabhat University

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะในสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเสนอแนวทางการจัดการขยะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลการศึกษาพบว่าการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีปริมาณเท่ากับ 596.87 กิโลกรัม/วัน โดยขยะอินทรีย์มีสัดส่วนเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.57 รองลงมา ได้แก่ ขยะทั่วไป ร้อยละ 30.79 ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 22.70 ขยะติดเชื้อ ร้อยละ 3.07 และขยะอันตราย ร้อยละ 1.87 ตามลำดับ สำหรับการเปรียบเทียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากการจัดการขยะ 2 สถานการณ์ พบว่าการจัดการขยะสถานการณ์ที่ 2 (การจัดการขยะแบบผสมผสาน: การคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม การทำปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ การรีไซเคิล และการเทกองที่มีการควบคุม) มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการจัดการขยะสถานการณ์ที่ 1 (การเทกองที่มีการควบคุม) โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในการจัดการขยะสถานการณ์ที่ 2 สามารถลดลงถึง 474.30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี คิดเป็นร้อยละ 99.64 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ 1 ซึ่งไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัด

Downloads

Published

2016-09-09

How to Cite

Chimjan, O. (2016). การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 230–242. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58851

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)