การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านหนองจิกรี ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

Authors

  • ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • สุรชัย บุญเจริญ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • มนตรี ใจเยี่ยม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ภูริช ยิ้มละมัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Keywords:

พลังงานชุมชน, ยั่งยืน, เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

ผลการวิจัยพบว่าหมู่บ้านหนองจิกรี ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  มีการใช้พลังงานไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม และน้ำมันดีเซล ชาวบ้านเป็นเกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ สุกรและโค ชาวบ้านมีการเพาะปลูกพืชซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน มีการปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังและข้าวโพด ผู้วิจัยและคณะแกนนำชุมชนและชาวบ้านสร้างเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์แบบครัวเรือน และเมื่อมีการใช้งานเห็นได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนลงทำให้สังคมของชุมชนเปลี่ยนแปลงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นพลังงาน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริมซึ่งทำให้ในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานมาใช้ภายในครัวเรือนได้ และตระหนักถึงการใช้พลังงานที่มีอยู่ในชุมชน และเมื่อเกิดความยั่งยืนในชุมชนยังมีการถ่ายทอดออกไปยังชุมชนอื่น ๆ

Downloads

How to Cite

น้ำคำ ณ., บุญเจริญ ส., ใจเยี่ยม ม., & ยิ้มละมัย ภ. (2016). การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านหนองจิกรี ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 1–10. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58783

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)