ปัจจัยที่มีผลต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในชุมชนจังหวัดแพร่

Authors

  • ฉวีวรรณ สุวรรณาภา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
  • ชลธิชา จิรภัคพงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

Keywords:

ศักยภาพ, ปัจจัย, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยของภาพชุมชนและปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนจังหวัดแพร่ พบว่าชุมชนมีศักยภาพในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนโดยการส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี บนพื้นฐานของความขยัน ประหยัด อดทน อดออมและเสียสละพร้อมทั้งมีปัจจัยที่สนับสนุน ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของกลุ่มหรือคณะกรรมการต่าง ๆ การปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชุมชน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ศักยภาพชุมชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่สามารถพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 

Downloads

How to Cite

สุวรรณาภา ฉ., & จิรภัคพงค์ ช. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในชุมชนจังหวัดแพร่. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 180–189. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58324

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)