การวิจัยปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • ดวงใจ แก้วสูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วนินทร สุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keywords:

การวิจัยปฏิบัติการ, กิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์, การแปลงทางเรขาคณิต

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยการวิจัยปฏิบัติการ และเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าทีแบบหนึ่งกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงที่ผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแล้วมีการพัฒนาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน สื่อการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ และผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 77.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 78.41 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

How to Cite

แก้วสูงเนิน ด., & สุภาพ ว. (2016). การวิจัยปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 156–168. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58320

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)