การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Authors

  • ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • เปมิกา สังขรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Keywords:

ความรับผิดชอบ, เกณฑ์ปกติวิสัย, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีคุณภาพและสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 389 คน แบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยข้อคำถาม 33 สถานการณ์ โดยสามารถวัดคุณลักษณะได้ 3 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบต่อผลงาน มีค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าความสามารถในการจำแนก (t) แต่ละด้านอยู่ระหว่าง 2.39–6.27, 2.87–7.63 และ 2.93–7.19 ตามลำดับ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกสถานการณ์ และเมื่อคำนวณค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัดทั้ง 3ด้าน มีค่าเท่ากับ 0.65, 0.67 และ 0.83 ตามลำดับ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL พบว่าโมเดลแบบวัดด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบต่อผลงาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 57.76, 54.05 และ 28.21 ตามลำดับ ที่องศาอิสระเท่ากับ 47, 48 และ 24 ตามลำดับ มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.135, 0.25, และ 0.251 ตามลำดับค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ทุกโมเดล และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่า 0.96, 0.96 และ 0.97 ตามลำดับ อีกทั้งค่าดัชนีรากของกำลังที่สองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.033, 0.030 และ 0.033 ตามลำดับ คะแนนเกณฑ์ปกติวิสัยของแบบวัดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองมีคะแนนปกติทีของแบบวัดด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบต่อผลงาน มีช่วงคะแนนปกติทีอยู่ในช่วงระหว่าง T22–T80, T20–T75 และ T20–T80 ตามลำดับ

Downloads

How to Cite

มหปุญญานนท์ ณ., & สังขรณ์ เ. (2016). การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 144–155. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58319

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)