การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Authors

  • มงคล จันทร์ลา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keywords:

บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี, เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น, มัธยมศึกษาปีที่ 1

Abstract

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 14  คน ได้มาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น 2) แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.41/84.07 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้นอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D.= 0.11) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.85, S.D.=0.26) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น

Downloads

How to Cite

จันทร์ลา ม. (2016). การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 134–143. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58318

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)