การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการสร้างข้อสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • สุขแก้ว คำสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

การประเมินความต้องการจำเป็น, การสร้างข้อสอบ, ครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  (1)  เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นด้านการสร้างข้อสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก (2) เพื่อจัดลำดับความต้องการจำเป็นด้านการสร้างข้อสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลกและ (3) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาด้านการสร้างข้อสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 126 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test Dependent) และใช้เทคนิค Modifield Priority Needs Index ( PNI Modifiled) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของการสร้างข้อสอบของครูระหว่างสิ่งที่ปฏิบัติจริงกับสิ่งที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ครูมีความต้องการจำเป็นด้านการสร้างข้อสอบทุกด้าน ด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุดคือด้านปฏิบัติการสร้างข้อสอบ รองลงมาคือด้านการหาคุณภาพข้อสอบและด้านการวางแผนการสร้างข้อสอบตามลำดับ แนวทางในการพัฒนาด้านการสร้างข้อสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ บทบาทของผู้บริหาร ได้แก่ การกำหนดนโยบายให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับความต้องการของครู การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองในการสร้างข้อสอบ การจัดสรรภาระงานครูให้เหมาะสม การจัดให้ครูได้เรียนรู้จากต้นแบบที่ดี การสร้างแหล่งเรียนรู้และกลุ่มเรียนรู้ การสร้างระบบชี้แนะและพี่เลี้ยง การเสริมแรงทางบวก การประเมินผลและติดตามการสร้างข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ ส่วนบทบาทของครู ได้แก่ การแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง การสะท้อนการปฏิบัติการสร้างข้อสอบของตนเองอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนความสามารถในการสร้างข้อสอบตลอดเวลาและการ จัดบรรยากาศในที่ทำงานให้เอื้อต่อการสร้างข้อสอบ

Downloads

How to Cite

คำสอน ส. (2016). การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการสร้างข้อสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 108–121. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58316

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)