กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ

Authors

  • ปรีชา แก้วกอ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ไพรภ รัตนชูวงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • สุชาติ ลี้ตระกูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ประเวศ เวชชะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Keywords:

การพัฒนาท้องถิ่น, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ (2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ (3) ตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ประชาการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 67 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สาระ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้วยเทคนิค SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม และประเมินสถานการณ์ขององค์กรโดยจับคู่รายการ TOWS Matrix  กำหนดกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ (ร่าง 1) นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ โดยจัดการสนทนากลุ่ม และปรับปรุงกลยุทธ์  ตรวจสอบกลยุทธ์ โดยจัดการประชุม เพื่อ รับฟังความคิดเห็น การวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบัน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าปัญหาการดำเนินงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ผู้เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจในนโยบายทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์หลัก และคุณภาพของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมกับบริบท และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

How to Cite

แก้วกอ ป., รัตนชูวงค์ ไ., ลี้ตระกูล ส., & เวชชะ ป. (2016). กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เขตภาคเหนือ. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 96–107. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58315

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)