การศึกษาเบื้องต้นของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • กาญจนา ธนนพคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

ไบรโอไฟต์ว, มอสส์, ลิเวิอร์เวิร์ต, ภูหินร่องกล้า

Abstract

การศึกษาความหลากชนิดของไบรโอไฟต์ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบางเส้นทาง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างไบรโอไฟต์ ตรวจสอบลักษณะและจัดจำแนกชนิด พบตัวอย่าง 243 ตัวอย่าง จัดจำแนกออกเป็น 78 ชนิด 50 สกุล 34 วงศ์ แบ่งเป็นลิเวอร์เวิร์ต 26 ชนิด และมอสส์ 52 ชนิด ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบพืชกลุ่มฮอร์นเวิร์ต

Downloads

How to Cite

ธนนพคุณ ก. (2016). การศึกษาเบื้องต้นของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 62–73. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58312

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)