การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Authors

  • กิดากานต์ สุภาพรหม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อุไรวรรณ อินทร์ม่วง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม, อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน, อำเภอภูเรือ

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการจัดการและแนวทางแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จำนวน 30 โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานยกเว้น การป้องกันความปลอดภัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5.00 ห้องพยาบาลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 13.30 การสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์ร้อยละ 16.67 พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในน้ำดื่มร้อยละ 76.60 มือผู้สัมผัสอาหารร้อยละ 72.73 และภาชนะร้อยละ 80.00 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความต้องการ การดูแลสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ และการจัดการขยะ ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอว่าควรมีความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสภาวะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ยังมีปัญหาและไม่ผ่านมาตรฐานในหลายด้าน ดังนั้นทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพต่อนักเรียนและบุคลากรต่อไป

Downloads

How to Cite

สุภาพรหม ก., & อินทร์ม่วง อ. (2016). การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. Life Sciences and Environment Journal, 17(1), 11–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)