ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Authors

  • Wiphada Srijaroen

Keywords:

ปัจจัย, การปวดหลัง, บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม Factors, Back Pain, Personnel

Abstract

           การวิจัยนี้เป็นเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 228 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับลักษณะประชากรและพฤติกรรมสุขภาพ การยศาสตร์การทำงาน รวมถึงปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment correlation coefficient) และสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)

            ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 75.90 มีอายุเฉลี่ย 35.39 ปี ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมาบุคลากรมีความรู้สึกปวดมากบริเวณบ่า/ไหล่ ซ้ายขวา ร้อยละ 33.30  ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 66.20 มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  (18.5-22.9) ร้อยละ 45.60 พฤติกรรมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี ร้อยละ 60.50 มีการยศาสตร์การทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 88.20 และโดยส่วนใหญ่บุคลากรมีความเครียดทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 75.00 และไม่มีความเครียดจากการทำงาน 97.40

            สรุปผลการศึกษา พบว่า โรคประจำตัว ดัชนีมวลกาย การยศาสตร์ของการทำงาน ความเครียดทั่วไป และความเครียดจากการทำงาน มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

Downloads

Published

2016-08-31

How to Cite

Srijaroen, W. (2016). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal, 17(2), 252–260. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56898

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)