ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Authors

  • บัญชา ศรีสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

ปัจจัยที่ส่งผล, การจัดกลุ่ม, การเลือกเข้าศึกษาต่อ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ รวมถึงนำตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว มาทำการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 358 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติค่าสถิติไค-สแควร์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อการจัดจำแนกกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย เพศของนักศึกษา การผลักดันของบุคคลในครอบครัว และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อนำมาวิเคราะห์อิทธิพลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก พบว่ามีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกเข้าศึกษาต่อเพิ่มเข้ามาอีก 2 ตัวแปร คือ ความชอบส่วนบุคคล และการที่มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และผลจากการการวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก โดยใช้ตัวแปรอิสระจำนวน 5 ตัว สามารถนำมาพยากรณ์การจัดกลุ่มนักศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ถูกต้องถึงร้อยละ 78.8

Downloads

How to Cite

ศรีสมบัติ บ. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 189–200. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56657

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)