ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Authors

  • สหณัฐ เพชรศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • จุฬารัตน์ สงคราม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ธัชคณิน จงจิตวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

ความหลากหลาย, สาหร่าย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract

ผลการสำรวจความหลากหลายของจุลสาหร่ายน้ำจืดในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีกิจกรรมในแหล่งน้ำต่างกัน 4 แหล่ง ได้แก่ 1) บ่อเก็บน้ำดิบ 2) บ่อบำบัดน้ำเสีย 3) สระน้ำขุดภายในสวนสาธารณะ และ 4) สระน้ำธรรมชาติ รวม 24 จุด ด้วยถุงลากแพลงก์ตอนขนาด 21 ไมโครเมตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ทุก 2 เดือนรวม 3 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจวัดปัจจัยแวดล้อมในทุกจุดเก็บน้ำตัวอย่าง พบว่าคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำทั้ง  4 มีค่าความเป็นกรดด่างเฉลี่ยระหว่าง 8.48-9.21 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ เฉลี่ยระหว่าง 3.4-5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยระหว่าง 29.9-31.8 องศาเซลเซียส และพบสาหร่ายทั้งหมด 6 หมวด 24 วงศ์ 39 สกุล ได้แก่ หมวด Chlorophyta (18 สกุล, 46.15%, สกุลเด่น คือ Closteriopsis และ Microspora) หมวด Cyanophyta (12 สกุล, 30.77%, สกุลเด่น คือ Arthrospira, Cylindrospermum และ Pseudanabaena) หมวด Euglenophyta (4 สกุล, 10.26%) หมวด Bacillariophyta (3 สกุล, 7.69%) หมวด Chrysophyta และหมวด Cryptophyta (หมวดละ 1 สกุล, 2.56%) โดยวงศ์ที่มีจำนวนสกุลมากที่สุดคือ วงศ์ Euglenaceae, Chlorellaceae และ Nostocaceae และเมื่อแยกผลการสำรวจตามแหล่งน้ำแล้วพบว่าสระน้ำด้านหน้าวิทยาเขตพบสาหร่ายมากที่สุด (21 สกุล) รองลงมา คือ สระน้ำภายในสวนสาธารณะ (18 สกุล) บ่อบำบัดน้ำเสีย (15 สกุล) และบ่อเก็บน้ำดิบบ่อที่ 1 (10 สกุล) นอกจากนี้ยังพบว่าบ่อเก็บน้ำดิบบ่อที่ 1 มีค่าดัชนีความหลากหลายมากที่สุด ส่วนสระธรรมชาติด้านหน้ามหาวิทยาลัยมีค่าดัชนีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

Downloads

How to Cite

เพชรศรี ส., สงคราม จ., & จงจิตวิมล ธ. (2016). ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Life Sciences and Environment Journal, 16(2), 178–188. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571

Issue

Section

บทความวิจัย(วิทย์ฯ)