บทบรรณาธิการ

Authors

  • ธัชคณิน จงจิตวิมล คระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

ผ่านมา 16 ปีกับการพัฒนาวารสารชื่อ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ซึ่งปัจจุบันวารสารนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) รอบที่ 3 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีค่า Thai Journal Impact Factors ประจำปี 2558 เท่ากับ 0.290

สาระสำคัญในวารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) นี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการ 2 วิธี คือ การคัดเลือกด้วยเกณฑ์ปกติ (regular selection) และการคัดเลือกด้วยเกณฑ์พิเศษ (special selection) ซึ่งการคัดเลือกบทความด้วยเกณฑ์ปกตินั้น นักวิจัยจะส่งบทความผ่านกองบรรณาธิการวารสารโดยตรง ส่วนการคัดเลือกบทความด้วยเกณฑ์พิเศษ บทความวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิของชุดโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว  ตามกระบวนการ หลังจากนั้นนักวิจัยจึงส่งบทความผ่านกองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง

วารสารฉบับที่ 2 นี้ มีบทความจำนวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง จากการคัดเลือกด้วยเกณฑ์ปกติ จำนวน 11 เรื่อง และจากการคัดเลือกด้วยเกณฑ์พิเศษจำนวน 8 เรื่อง แต่ละบทความล้วนมีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการผลิตผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาช่วยกันสนับสนุนและให้ความไว้วางใจผลงานของวารสารฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักวิจัยที่ได้ส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป 

Downloads

How to Cite

จงจิตวิมล ธ. (2016). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 16(2). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56564

Issue

Section

Editorial Note